Meer Maatschappelijke impact maken

 1. Waarom

Je ziet een verandering in de maatschappij waarbij vanuit het ene uiterste commerciële ondernemingen en het andere uiterste goede doelen (met daarin tussen in o.a. (lokale) overheden en maatschappelijke initiatieven) steeds meer naar elkaar toe groeien. Ondernemingen nemen steeds meer hun verantwoordelijkheid en goede doelen of not-for-profits moeten steeds bedrijfsmatiger gaan opereren.

Wanneer naar waarde wordt gekeken, die deze organisaties maken, kan de volgende driedeling worden gemakt:

 • Maatschappelijke waarde
 • Klantwaarde
 • Financiële waarde

En alle organisaties, van commercieel tot goede doelen, dienen alle 3 deze waarden te kunnen aantonen.

2. De worsteling

Veel organisaties worstelen niet alleen met het aantonen van hun waarde, en dan met name het aantonen van hun maatschappelijke waarde, maar veelal al met bepaling van de strategie hoe de waarde te optimaliseren en de wijze waarop ze dit moeten doen. Samengevat kan de worsteling op de volgende 3 vlakken liggen:

 1. Strategie/richting: Welke impact willen we maken en hoe kunnen we die zo effectief en efficiënt mogelijk maken. Weet ik in welke omgeving ik opereer? Weet ik welke impact ik op die omgeving heb of zou kunnen hebben? Kan ik mijn mijn eeuwige missie (waartoe zijn wij op aard) vinden en die verbinden aan een tijdelijke, militaire missie (wat willen we bereiken) op sociaal maatschappelijk en economisch vlak?
 2. Begeleiding/uitvoer: Hoe moeten structuren en verbindingen er uit zien om gezamenlijk meer impact te maken?
 3. Meten: Als organisatie wil je positieve impact creëren, door met je organisatie bij te dragen aan en oplossing voor een maatschappelijk probleem. Maar hoe groot is je impact eigenlijk? En in hoeverre is jouw aanpak effectief? Bovendien: zou je ook meer impact kunnen bereiken door activiteiten anders te doen? Door je impact in kaart te brengen, geef je antwoord op deze en soortgelijke vragen. Niet alleen om inzicht te krijgen in de maatschappelijke meerwaarde, maar ook in het vormgeven van de relatie met stakeholders als financiers en overheden.

3. Wat is impact eigenlijk

De impact van een organisatie bestaat uit de effecten die aan de activiteiten van de onderneming toegeschreven kunnen worden. Hier ligt een duidelijke koppeling met de 17 SDG’s (1. geen armoede, 2. Geen honger, 3. Goede gezondheid en welzijn, 4. Kwaliteitsonderwijs, 5. Gendergelijkheid, 6. Schoon water en milieu, 7. Betaalbare en duurzame energie, 8. Waardig werk en economische groei, 9. Industrie, innovatie en infrastructuur, 10. Ongelijkheid verminderen, 11. Duurzame steden en gemeenschappen, 12. Verantwoorde consumptie en productie, 13. Klimaatactie, 14. Leven in het water, 15. Leven op land, 16. Vrede, justitie en sterke publieke diensten, 17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken).

Deze effecten kunnen zowel positief als negatief, bedoeld of onbedoeld en direct of indirect zijn. Impact heeft dus verschillende dimensies. Om een eerste beeld te vormen van de impact van de activiteiten, kunnen de volgende  vragen gesteld worden:

 • Op wie (beter gezegd: op welke stakeholders) heb ik effect?
 • Welke effecten verwacht ik te hebben op iedere stakeholder?
 • Hoe groot zijn die effecten? Bijvoorbeeld: bereik ik een relatief klein effect bij veel mensen, of heb ik juist veel effect op een klein aantal mensen?
 • Hoe belangrijk zijn die effecten voor stakeholders?
 • Hoe groot is mijn aandeel in de effecten? Wat zou sowieso al gebeuren, zonder mijn activiteiten?
 • Zit de impact in de kernactiviteiten, kerncompetenties of binding?

4. Wie worstelen hier mee

De volgende organisaties kunnen onderscheiden worden bij het maken van meer impact:

 • Reguliere en sociale ondernemingen
 • Instellingen/stichtingen, Religieuze groeperingen, Verenigingen
 • Maatschappelijke initiatieven
 • Lokale overheid
 • Woningcorporaties
 • Goede Doelen

5. Hoe kan H3ROES bij deze worsteling ondersteunen

H3ROES is een coöperatie die bijdraagt aan organisaties die meer impact willen maken voor hun klanten en stakeholders. Dit doen we door een krachtige verbinding van Hart, Hoofd en Handen (‘H3’ uit H3ROES). Met een netwerk van specialisten qua vaardigheden en marktkennis, ondersteunen wij op de volgende vlakken

 • Strategie optimalisatie
 • Realiseren van verandering
  • Organiseren
  • Marketingplan
  • Commercialiseren
 • Meten en bewijzen (KPI’s op het gebied van input, output en outcome)

In alle elementen komen weer de Hart, Hoofd en Handen elementen naar voren.

6. Wil je meer weten of het ervaren

Wil je meer weten dan kun je contact opnemen met Rob Beltman (06-24245385, rob@H3ROES.nl) of Ronald Provoost (06-55786352, ronald@H3ROES.nl). Wil je meer kennis over deze materie opdoen? Bezoek onze Masterclass-reeks ‘Klantgericht Maatschappelijk Ondernemen’.

 

 

Auteur(s)
Top